Referencje

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu


Roboty budowlane wykonane były w terminach umownych, zgodnie z normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Współpraca w firmą HYDROSTOP w trakcje realizacji robót układała się bardzo dobrze. Występowanie wad w okresach gwarancyjnych i pogwarancyjnych - nie stwierdzono.
V-ce Prezes Zarządu
mgr Henryk Kubica