Wzmocnienie płyty posadzkowej w pomieszczeniach podziemnych

Uszczelnienie zbyt słabej płyty posadzkowej sprawia, że gdy wypór wody gruntowej przekroczy jej wytrzymałość, płyta pęka lub ulega wyłamaniu. W istniejących budowlach wytrzymałość/grubość płyty posadzkowej jest zazwyczaj zbyt mała i potrzebne jest wylanie nowej płyty.
Nowa płyta musi być solidnie zakotwiona w ścianach tak, aby ciśnienie działające od spodu nie wypchnęło płyty do góry. Zakotwienie można zrealizować w sposób następujący:

  • W przypadku ściany z betonu, bloczków betonowych lub cegły pełnej, poprzez wiązanie zbrojenia nowej płyty z kotwami stalowymi osadzonymi w ścianie / rys. 2/ z użyciem Hydrostopu-Pasywującego. Kotwy ze stali gładkiej minimum Ø 12mm z długością kotwy 50cm, część kotwy wystająca i związana z prętem zbrojeniowym płyty. Kotwy wstawiać nierzadziej niż co 30 cm po obwodzie posadzki, przy otworach drzwiowych i słupach gęściej.
  • W przypadku ściany z materiału porowatego, np. cegły dziurawki, pustaków, gazo- lub żużlobetonu, poprzez zamek wycięty w ścianie / rys. 3/. Wysokość zamka minimum 10cm, a głębokość minimum 8cm, pręty w posadzce mają sięgać do końca zamka.

Rysunek 2. Wzmocnienie płyty posadzkowej łącznie z wykonaniem cokołu przyściennego:
1-ściana betonowa, 2-istniejąca posadzka, 3-zagruntowanie pierwszą warstwą Wodoszczelnej Powłoki Hydrostop, 4-zbrojona nadlewka betonowa, 5-siatka ze stali gładkiej, 6-kotwa, 7-Wodoszczelna Powłoka Hydrostop, 8-cokół betonowy zbrojony, 9-wodoszczelny klin przyścienny.

Rysunek 3. Zakotwienie posadzki w ścianie: 1-ściana, 7-Wodoszczelna Powłoka Hydrostop, 9-wodoszczelny klin przyścienny.

Potrzebną ilość zbrojenia płyty należy obliczyć indywidualnie, gdyż przezbrojenie posadzki i nadmierna grubość płyty podwyższa koszty inwestora, a zbyt słaba płyta pęknie pod naporem wody.
Gdyby po wykonaniu obliczeń (dla posadzki w budynku posadowionym na gruncie nie przepuszczającym wody) okazało się, że wykonanie posadzki dla przewidzianego okresowo-wysokiego MPWG jest zbyt kosztowne, to można zastosować rozwiązanie mieszane, to znaczy zaprojektować posadzkę chroniącą przed poziomem wody przez większość roku oraz przelew działający 2-3 dni w roku w czasie nasilonych opadów czy oberwania chmury.

Przykładowe wyliczenia grubości posadzki dla pomieszczeń o kilku różnych rozmiarach są dostępne w postaci szkicu projektu.